PERADUAN BELI DAN BERCUTI

 

TERMA DAN SYARAT PERADUAN BELI DAN BERCUTI, TEMPOH 1 NOVEMBER 2021  HINGGA 31 DISEMBER 2021

1.Terma & Syarat Peraduan:

 • Peraduan ini terbuka kepada semua pelanggan yang membuat belian daripada Agent Olive House Interim Central Region (ICR); Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan.
 • Pembelian produk Olive House dengan nilai minimum RM140.00 dalam satu resit akan layak mendapat 1 cabutan bertuah.
 • Setiap urusan pembelian haruslah didaftarkan ke dalam Sistem Acore yang akan didaftarkan oleh Ejen Olive House. Pelanggan dinasihatkan untuk mendapatkan pengesahan daripada Ejen tersebut.
 • Tempoh peraduan bermula 1 November 2021 sehingga 31 Disember 2021. Mana-mana pembelian yang dibuat sebelum atau selepas tarikh berkenaan tidak akan diambilkira.
 • Dengan menyertai peraduan ini, setiap peserta disifatkan telah bersetuju sepenuhnya dan tanpa syarat untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan.

2.Langkah-Langkah Untuk Menyertai Peraduan Adalah Seperti Berikut:

 • Peserta perlu membuat pembelian minimum RM140.00, apa-apa produk Olive House, dalam satu resit (Resit pembelian mesti disimpan).
 • Ejen Olive House ICR perlu merekodkan pembelian tersebut dalam sistem Acore.
 • Peserta boleh menyertai sebanyak mana penyertaan yang mereka inginkan dengan syarat pembelian minimum RM140.00 dalam satu resit.
 • Pemenang cabutan bertuah akan diumum pada minggu kedua bulan Januari 2022, secara langsung di Facebook Olive House Central.
 • Setiap pemenang hanya berhak memenangi satu (1) hadiah sahaja.
 • Sebarang penyertaan yang tidak lengkap, terlambat atau bukti pembelian yang tidak mencukupi akan terbatal secara automatik.
 • Penganjur tidak bertanggungjawab untuk sebarang penyertaan yang hilang, terlambat atau salah arah.
 • Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad.

3.Pemilihan Pemenang:

 • Pemilihan pemenang akan dibuat melalui cabutan bertuah secara rawak berdasarkan rekod jualan yang didaftarkan ke dalam dalam sistem Acore.
 • Cabutan bertuah tersebut akan dijalankan pada 12.01.22, pada pukul 8.30 malam, secara langsung di Facebook Olive House Central atau ketetapan yang ditetapkan melalui pengumuman di laman facebook ini.
 • Cabutan bertuah akan dilakukan oleh barisan pengurusan penganjur.
 • Peserta yang namanya telah dipilih akan diminta untuk menghubungi/memberi respon pihak penganjur dalam kadar segera (detail akan diberi semasa siaran langsung), jika tidak, pemilihan tersebut terbatal. Pemilihan pemenang seterusnya akan dilakukan.
 • Poster pemenang akan disiarkan di Facebook pada 15 .01.2022.

4.Hadiah Peraduan (“Hadiah”) Adalah:

 • Nilai Hadiah:
 • Hadiah Utama: Percutian di Grand Lexis Port Dickson bernilai RM800
 • Hadiah tempat Kedua: Hadiah bernilai RM500
 • Hadiah tempat Ketiga: Hadiah bernilai RM300
 • Hadiah saguhati :5 x hadiah bernilai RM100
 • Hadiah akan diserahkan kepada para pemenang oleh pihak penganjur bersama Ejen Olive House yang menyelia pemenang tersebut.
 • Semua Hadiah terikat kepada terma dan syarat yang dilampirkan pada Hadiah.
 • Pihak Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk memberikan Hadiah alternatif nilai yang sama tanpa notis terlebih dahulu.
 • Hadiah tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan tidak boleh dipindah milik.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dan telah memberikan hak kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butir-butir, dokumen dan maklumat mereka untuk tujuan pengiklanan dan semua publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa apa-apa royalti atau pampasan termasuk tanpa batasan untuk sebarang rakaman dan rakaman yang berkaitan dengan Peraduan.
 • Semua penyertaan akan menjadi milik Pihak Penganjur dan Peserta tidak akan menuntut, menggunakan, atau mengeksploitasi penyertaan untuk sebarang tujuan dengan apa jua maksudnya pada bila-bila masa.
 • Pihak Penganjur berhak mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk menukar,membatalkan, menamatkan, menangguhkan Peraduan ini dan / atau meminda Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan tanpa apa-apa bayaran atau pampasan.
 • Semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad dan mengikat ke semua Peserta Peraduan ini, dan tiada surat-menyurat akan dilayan.
 • Penganjur berhak untuk mengesahkan kelayakan Peserta dan Peserta yang tidak mematuhi Terma dan Syarat ini akan hilang kelayakan. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan kelayakan seperti itu.
 • Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang menentukan atau semunasabahnya disyaki untuk mengganggu proses penyerahan Peraduan atau pengendalian Peraduan ini, atau bertindak melanggar atau berpotensi melanggar terma-terma ini dan keadaan.
 • Tanpa mengehadkan perkara di atas, Pihak Penganjur mempunyai hak untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang dipercayai telah melakukan aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang berbahaya kepada proses penyerahan Peraduan atau pengendalian Peraduan ini.
 • Semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad dan mengikat dalam semua aspek dan tiada surat-menyurat atau rayuan selanjutnya akan dilayan.

5.Dasar Data & Privasi Peribadi

Adalah menjadi tanggungjawab Peserta untuk memberikan maklumat lengkap dan sah. Peserta bersetuju untuk memberikan hak kepada Penganjur untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan, mengekstrak, mengesahkan dan / atau menggunakan maklumat yang diberikan pada bila-bila masa dari semasa ke semasa.

 

Post Your Comment Here

Your email address will not be published.